Exeggutor

Advertisement
Pokémon Exeggutor rainbow dash - 8970967296
Via Kaikoinu
  • -
  • Vote
  • -

If you don't follow Pokémon news, the new game will feature "Alola form" versions of older generation Pokémon, like Exeggutor:

Advertisement
Pokémon pokemon sun and moon Exeggutor rainbow dash - 8988013568
Via abzde
  • -
  • Vote
  • -

I wonder how many Alolan form pokémon started as animation errors?

Advertisement
Advertisement