ethics

  • -
  • Vote
  • -

TamashiiHiroka explains how ethical the Pokémon series really is.