yoshi

limestone pie mario yoshi - 8603727872
  • -
  • Vote
  • -

"Don't touch Yoshi's Egg!"

"...seriously, it's unsanitary."