pokedex

Pokémon pokedex ORAS - 8384538624
Via: ORAS
  • -
  • Vote
  • -

So hard to see anything outside with the Game Boy Advance.