mario

cosplay vinyl scratch dj PON-3 mario octavia yoshi - 9003546624
  • -
  • Vote
  • -

"Now eat that enemy, Octavia!"
"I'm not going to do that, Vinyl"

limestone pie mario yoshi - 8603727872
  • -
  • Vote
  • -

"Don't touch Yoshi's Egg!"

"...seriously, it's unsanitary."